Zad Egypt. اريال مسحوق فوق اتوماتيك داوني400 جم + اريال جل نظافه واشراق35 جم