Zad Egypt. EI Malaka Macaroni is a tongue of Asfour 400 g