Zad Egypt. امريكانا تونة مفتتة حار سهلة الفتح 140جم