Zad Egypt. حدائق كاليفورنيا فول بالخلطة المصرية 400 جم عرض 2 ق