Zad Egypt. Sensodyne Toothpaste Herbal Freshness 75 ml