Zad Egypt. Signal toothpaste, anti-bleeding gums, 50 ml. 15% discount