Zad Egypt. قوت القلوب سمن نباتي بالزبدة الصفراء 650 جم