Zad Egypt. Domty Plus Creamy Yellow Feta Cheese 500gm