Zad Egypt. Reiter Sport White Chocolate Hazelnut 100 g