Zad Egypt. Signal Toothbrush White Glossy Medium 1 Pcs