Zad Egypt. تيميز نيوتري فيت بار الجرانولا بكريمة البندق